Benefice of Stoulton with Drake's Broughton and Pirton etc