Churchwardens

Mrs Margie Savery, 01547 530282

Mrs Christine Preston